fbpx Regulamin działu ogłoszeń | CTM Centrum Terapii

Regulamin działu ogłoszeń

CTM Sp. z o.o. - portal mutyzm.pl – dział ogłoszeń

DEFINICJE

 • CTM – CTM Sp. z o.o. właściciel i administrator portalu mutyzm.pl Numer KRS: 0000495067, NIP: 836-185-86-42, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem ogloszenia@mutyzm.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która wstawia treść ogłoszenia na portalu mutyzm.pl. Osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferowanych usług itd., zamieszczane w portalu mutyzm.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin

REGULAMIN

 1. Dział ogłoszeń na portalu mutyzm.pl powstał z myślą o umożliwieniu przepływu informacji o wydarzeniach związanych z tematyką portalu, czyli nieśmiałością i zaburzeniach lękowych, w szczególności mutyzmem wybiórczym. Mile widziane w dziale ogłoszeń są wszystkie inicjatywy, związane z udzielaniem pomocy dzieciom i rodzinom, takie jak oferty terapii, informacje o grupach terapeutycznych dla dzieci, grupy wsparcia dla rodziców, konferencje poświęcone zaburzeniom lękowym oraz inne działania.

 2. Portal ogłoszeniowy portalu mutyzm.pl jest płatny. Opłaty za umieszczanie ogłoszeń będą pobierane zgodnie z cennikiem, zamieszczonym w dziale cennik na stronie mutyzm.pl Ogłoszenia płatne dla odbiorców, będą płatne dla osoby (firmy bądź instytucji) publikującej ogłoszenie. Aktualne ceny podawane są podczas wprowadzania ogłoszenia na stronę lub w dziale cennik na stronie mutyzm.pl. Informacje o płatnościach i zatwierdzeniu treści ogłoszenia, podawane będą w osobnym e-mailu przez administratora. Istnieje także możliwość odpłatnego wysyłania newsletterów do bazy teleadresowej mutyzm.pl z informacją o opublikowaniu danego ogłoszenia.

 3. Wydarzenia bezpłatne dla odbiorców będą ogłaszane bezpłatnie przez okres 30 dni, z możliwością płatnego przedłużenia. Wydarzenia bezpłatne będą publikowane jednorazowo. W przypadku wybranych bezpłatnych ogłoszeń, CTM może umożliwić wybranym instytucjom publikację ogłoszeń przez dłuższy czas, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 4. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu.

 5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, do zamieszczenia Ogłoszenia.

 6. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

 7. CTM nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług i towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających do realizacji transakcji.

 8. Ogłoszenia mogą zamieszczać zarówno osoby prywatne (tylko osoby, które ukończyły minimum I etap szkolenia CTM) ; podmioty gospodarcze (przeszkolone przez CTM) oraz Publiczne Placówki (przeszkolone przez CTM oraz wszystkie inne placówki, które nie korzystały z szkoleń CTM).

 9. Aby dodać ogłoszenie, nie jest wymagane posiadanie konta w portalu mutyzm.pl (nie ma rejestracji). Ogłoszenie można dodawać samodzielnie bez rejestracji. Należy jednak wpisać swoje dane teleadresowe w odpowiednich polach. Dzięki temu każdy użytkownik, samodzielnie będzie mógł bez zbędnych rejestracji wstawiać ogłoszenia na stronę mutyzm.pl. CTM będzie każdorazowo weryfikować i zatwierdzać wszystkie ogłoszenia w maksymalnym terminie do 5 dni. Można edytować lub usuwać ogłoszenia pisząc e-mail na adres: ogloszenia@mutyzm.pl Koszt publikacji za wcześniejsze zakończenie publikacji ogłoszenia nie będzie zwracany.

 10. Czas wyświetlania ogłoszenia wynosi 7, 30, 180 lub 360 dni - po tym czasie ogłoszenie automatycznie przestanie się wyświetlać, automatycznie zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem o zakończeniu publikacji ogłoszenia, na adres podany w ogłoszeniu.

 11. Bezpłatnie można dokonać 1 zmiany opublikowanego ogłoszenia. Koszt każdorazowej kolejnej zmiany treści ogłoszenia lub zdjęć wynosi 10 zł brutto za zmianę.

 12. Po wygaśnięciu ogłoszenia na stronie, można w terminie do 30 dni ponownie ogłosić to samo ogłoszenie. Będzie ono zapisywane w archiwum strony do 30 dni po wygaśnięciu ogłoszenia. Po okresie 30 dni, ogłoszenie może być trwale usunięte z archiwum strony CTM. W celu ponownego opublikowania ogłoszenia prosimy o kontakt e-mail: ogloszenia@mutyzm.pl Nie ma wtedy konieczności ponownego wprowadzania całego ogłoszenia, by je zatwierdzić po raz kolejny do wyświetlania.

 13. Do ogłoszenia użytkownicy mogą dodawać maksymalnie 6 zdjęć. Zdjęcia będą automatycznie przetwarzane do odpowiedniej wielkości do wyświetlania na stronie. Zdjęcia dodatkowo podkreślą atrakcyjność ogłoszenia. Za opublikowane zdjęcia odpowiada osoba wprowadzająca ogłoszenie. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw CTM, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 14. Ogłoszenie powinno być umieszczone we właściwej kategorii - w innym przypadku może zostać przeniesione lub też usunięte.

 15. Każdy użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość ogłoszeń o różnej treści.

 16. CTM nie odpowiada za: brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, realizację obowiązków wynikających z treści ogłoszenia oraz działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od CTM niezależnych,

 17. Ogłoszenie o danej treści będzie wyświetlane jako pojedyncze ogłoszenie. Nie ma możliwości wyświetlania tego samego ogłoszenia wielokrotnie, w tym samym czasie.

 18. Publikacja ogłoszenia następuje po weryfikacji przez administratora działu ogłoszeń.

 19. Ogłoszenia mogą mieć charakter lokalny (przy dodawaniu ogłoszenia należy wpisać miasto) lub mogą być dostępne dla większej grupy odbiorców np. całej Polski.

 20. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Do faktur wysyłanych pocztą tradycyjną, należy doliczyć koszt wysyłki według aktualnego cennika Poczty Polskiej.

 21. Portal mutyzm.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i jakość świadczonych usług umieszczonych w ogłoszeniu, odpowiedzialność tą ponoszą osoby umieszczające ogłoszenie.

 22. Ogłoszenia będące spamem, reklamami firm i podmiotów nie mających nic wspólnego z tematyką portalu mutyzm.pl nie będą publikowane.

 23. Ogłoszenia zawierające odnośniki do stron internetowych będą weryfikowane przez CTM. CTM może nie wyrazić zgody na publikowanie niektórych linków, niezgodnych z założeniami i etyką CTM. CTM nie musi podawać powodu nieopublikowania linku.

 24. Portal mutyzm.pl zastrzega sobie możliwość zmiany zasad regulaminu, modyfikacji oraz usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 25. Dział ogłoszeń na portalu mutyzm.pl ma charakter tymczasowy, może zostać zamknięty lub zmieniony bez podawania przyczyny.

 26. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez CTM usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: ogloszenia@mutyzm.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: CTM Sp. z o. o., ul. Wittenberga 12, 96-100 Skierniewice z dopiskiem "reklamacja CTM". Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, CTM przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. CTM rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konkretnego ogłoszenia.

 27. Regulamin dostępny jest w serwisie mutyzm.pl . O zmianie Regulaminu CTM poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu mutyzm.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez CTM, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu mutyzm.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje ogłoszeń możliwe są na warunkach bieżących.

 28. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a CTM, której przedmiotem jest świadczenie przez CTM usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez CTM w ramach Serwisu mutyzm.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.