fbpx Zespół - CTM Centrum Terapii

Zespół

Mariusz Andrzejewski - specjalista ds. RODO, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Mariusz Andrzejewski

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. oraz specjalista ds. RODO. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących RODO, dniach otwartych i konsultacjach w GIODO oraz wielu konsultacjach prawniczych. Specjalizuje się w wdrożeniach RODO w firmach, w szczególności w przetwarzaniu danych wrażliwych oraz w biznesach opartych na franczyzie. W CTM Centrum Terapii zajmuje się także organizacją szkoleń otwartych oraz zamkniętych, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Kontaktuje się z uczestnikami szkoleń otwartych oraz sporządza oferty na szkolenia zamknięte np. dla Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg wszystkich zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie całej Polski. Aktywnie poszukuje psychologów oraz placówki, które gotowe są otworzyć Oddział CTM. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. Odpowiedzialny jest także za marketing i wizerunek CTM. 

Oddział Warmia, Właściciele marki

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta

Psycholog; psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w trakcie szkolenia, właścicielka marki CTM Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku,  mutyzm.pl oraz tiki.pl Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w  Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym pod superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli.

Oddział Warmia, Właściciele marki

Renata Apolinarska-Kozar - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, neuroterapeuta

Renata Apolinarska-Kozar

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w doradztwie zawodowym, ośrodku wychowawczym dla młodzieży, gimnazjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach pomagających rodzinom dotkniętym przemocą. Realizowała kilka edycji tzw. szkoły dla rodziców, organizowała i współprowadziła konferencje i warsztaty poświęcone psychologicznym aspektom  funkcjonowania rodziny. W ostatnich latach pracowała  w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią EEG-Biofeedback, psychoedukacją oraz specjalistycznym  wsparciem rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i psychopedagogiki. Jest neuroterapeutą I stopnia. Zrealizowała liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. „Pozytywne Metody Wychowywania Dzieci”, „Szkoła Pomagania Rodzinie”,  „Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin”, „Studium Terapii Rodzin”. Od wielu lat prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży wzbogacając swój warsztat pracy poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, tj. „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – I, II oraz III etap, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży”, „Trening autogenny w psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. Posiadane kwalifikacje związane z pomaganiem nabyła, m. in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej   i Neuroterapii we Wrocławiu. Swoją pasję zawodową rozwijała także poprzez wieloletnie prowadzenie własnej praktyki psychologicznej, gdzie dodatkowo realizuje specjalistyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy autorskie. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału CTM w Świebodzicach. Jest zwolenniczką holistycznego podejścia do dziecka i jego rodziny.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Anna Podyma - psycholog, socjoterapeuta

Psychologię ukończyła studiując na Uniwersytecie Wrocławskim. Psycholog z 19-letnim stażem, posiadająca także uprawnienia socjoterapeuty.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą, także z niepełnosprawnościami, m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, podstawowej szkole integracyjnej. Posiada umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej, wsparcia i terapii dzieci i młodzieży, a także w pracy z rodzicami. Prowadzi specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR prowadząc warsztaty edukacyjno-rozwojowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.  Pracuje także z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobami z wykluczeniem społecznym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu oraz w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego rozwoju gminy Wałbrzych”.   Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy psychologa, m.in. „Diagnoza dziecka z ADHD oraz zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”,   „Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od zabawy do dialogu”. Współpracuje z Dolnośląskim Oddziałem Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Świebodzicach w zakresie realizowania diagnozy i terapii. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-terapeutyczne.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Urszula Jagiełło - logopeda, pedagog

Urszula Jagiełło

Logopedię ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych - jako logopeda i pedagog. Pracowała także w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, gdzie doskonaliła swoje umiejętności logopedyczne w zakresie diagnozy i terapii. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy logopedy, m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, „Diagnoza i terapia afazji. Repetytorium”, „Terapia logopedyczna z dzieckiem z zaburzoną komunikacją”, „Najnowsze metody badawcze i terapeutyczne w pracy logopedy”, „Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania”, „Sporządzanie diagnozy na wejściu i wyjściu”. Aktualnie pracuje jako logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej obejmując specjalistyczną pomocą dzieci, a także wspierając rodziców w realizacji systematycznej kontynuacji pracy z dzieckiem w domu. Będąc zatrudnioną jako pedagog w gimnazjum ma możliwość dodatkowego rozwijania swojego doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności, m.in. zdobyła kwalifikacje do diagnozy i terapii dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w wieku 0-3 lat, 4-7 lat, 7-10 lat. W codziennej pracy ceni sobie dobre relacje z dziećmi oraz ich rodzicami i jest przekonana, że to podstawa skutecznej terapii.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Kamila Skrzypik - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Kamila Skrzypik

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki, dyrektor Oddziału CTM w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki: edukacja rodzinna i wychowanie seksualne; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka; kursy kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem. Prowadzi Ośrodek Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk, który zapewnia kompleksową terapię Niepublicznemu Przedszkolu Buziaczek w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje  z dziećmi z różnymi dysfunkcjami np. z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z dziećmi z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową , z wadą wzroku, itp. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z dziećmi, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM). Ukończyła szkolenia „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną”, „Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls – System w Warszawie”, szkolenia prowadzone przez profesor Cieszyńską i jej współpracowników w Centrum Metody Krakowskiej w Warszawie np.„Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”,„Terapia neurobiologiczna”, „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera”,”Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”, „Metoda Warnkego” we Wrocławiu, „Trening umiejętności społecznych” w Warszawie oraz inne szkolenia przygotowujące do diagnozy i terapii dzieci. Od marca 2018 roku rozpoczęła kurs psychoterapii systemowej. 

Oddział Bydgoszcz

Alina Łopatka - logopeda, pedagog specjalny

Alina Łopatka

Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych i  zaburzeń mowy różnego pochodzenia, wspieraniem rozwoju mowy i porozumiewania się alternatywnego - AAC, terapią mowy po całkowitej lub częściowej jej utracie u dzieci i osób dorosłych, elementami wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku poniemowlęcym a także terapią pedagogiczną młodzieży oraz dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji.

Oddział Bydgoszcz

Katarzyna Wieloszyńska – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta

Katarzyna Wieloszyńska

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego o kierunku psychologia. W Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukończyła 4 semestralny kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, III stopniowy kurs doskonalący w zakresie terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Pracuje w Ośrodku Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk w Bydgoszczy. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami, np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ADHD. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM).

Oddział Bydgoszcz

Magdalena Kornacka-Kowalewska - psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Kornacka-Kowalewska

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, w trakcie kursu Terapia  Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u dzieci i młodzieży w CTPB Warszawie, ukończyła liczne kursy doskonalące, kwalifikacyjne m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki  i szkolenia m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” I etap, „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” II etap, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym i jego rodziny” III etap. Dwukrotnie, jako terapeuta, brała udział w obozach terapeutycznych organizowanych przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka i oligofrenopedagog. Prowadzi warsztaty psychologiczne w szkole i przedszkolu, warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i podejmuje się nowych wyzwań.

Oddział Gdańsk

Agnieszka Gardzielewska, psycholog, terapeuta

Psycholog o ścieżce specjalizacyjnej psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, pedagog - terapeuta, mediator szkolny, trener metod relaksacyjnych dzieci, praktyk metody Kids' skills "Dam Radę" i "Jestem z ciebie dumny".
Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą m.in. "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" etap I, "Diagnoza i terapia dziecka z ADHD", "Radzenie sobie z uczniem prowokującym", "Ratunek dla Nieśmiałka - alternatywne i wspomagające metody komunikacji interpersonalnej dla dzieci z niską samooceną", "Po drugiej stronie lustra, czyli jak rozumieć i radzić sobie z agresją dziecka w szkole", "EEG-Biofeedback I stopnia".
W codziennej pracy z dziećmi opiera się na założeniach terapii poznawczo - behawioralnej oraz  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, zajęcia warsztatowe w klasach, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców. Wierzy, w możliwości i zasoby dzieci w zdobywaniu potrzebnych im umiejętności  i poszukiwaniu rozwiązań.
 

Oddział Gdańsk

Agata Gąsior - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Agata Gąsior CTM

Absolwentka Psychologii Uniwersytety Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i terapii, m. in: „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – etap I CTM, "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" - etap II CTM, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”, liczne warsztaty na temat ADHD.
    Jako wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej zdobyła doświadczenia w prowadzeniu diagnozy psychologicznej  oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami. Poza diagnoza i terapią indywidualną, prowadziła warsztaty dla dzieci metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty dla rodziców i nauczycieli (między innymi cykliczne zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci z ADHD).

Oddział Gdańsk

Dorota Czechowicz - psycholog, Dyrektor Oddziału

Dorota Czechowicz

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, specjalizacja psychoprofilaktyka, psychologia społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i stażach. Ukończyła m.in. roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs pedagogiczny, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i II oraz intensywne, tygodniowe szkolenie praktyczne przygotowujące do terapii według standardów CTM. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, które zdobyła pracując m. in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum. Współpracując z Centrum Terapii Dziecka SENSIS prowadzi Odział CTM w Rzeszowie. 

Oddział Rzeszów

Beata Bartczak - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, trener rozwoju

Beata Bartczak - zdjęcia

Szkoleniowiec CTM w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim. 

Certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard”. W stałej superwizji. Pracuje jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie jej zainteresowań znajdują się problemy związane z mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyła szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Była współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r. Jako psycholog współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowy „Zielona Wyspa”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni). W swojej pracy główny nacisk kładzie na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważa, że najważniejsze jest dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomaga jej wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Osoby współpracujące

Anna Jeziorek - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Anna Jeziorek - zdjęcie

Szkoleniowiec CTM w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją psychologii klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży, neuroterapeuta, trener profilaktyki, dyrektor Poradni   Psychologiczno- Pedagogicznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami, zdobyte w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, między innymi z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno- poznawczym, terapii motywacyjnej, terapii dzieci moczących się, dzieci krzywdzonych i wykorzystywanych seksualnie, a także coachingu w oświacie. Prowadzi w Krakowie terapię zaburzeń lękowych, dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami zachowania, dziećmi moczącymi się. Jako współpracownik CTM Centrum Terapii prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Osoby współpracujące

Anna Ramza - psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Anna Ramza

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego o kierunku psychologia, ukończyła również przygotowanie pedagogiczne na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. Pracuje w Ośrodku Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk w Bydgoszczy. Pracuje od trzeciego roku studiów z dziećmi i młodzieżą, np. w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych. Posiada doświadczenie w pracy m. in. z osobami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Regularnie poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Ukończyła wszystkie trzy etapy szkolenia przygotowującego do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM).  

Oddział Bydgoszcz

Jadwiga Ziemba - psycholog, terapeuta

Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zdobywając tytuł magistra psychologii w specjalności klinicznej i neuropsychologii. Jeszcze w trakcie studiów zdobyła kwalifikacje pedagogiczne odbywając studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą (także ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi). Zdobywała je i pogłębiała pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, a  także w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie oraz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jako kurator. Ukończyła II-stopniowe szkolenie z zakresu „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Do najważniejszych należą: „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”- stopień I i II, Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Terapia ręki- I stopień, Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej oraz Terapia Neurotaktylna, Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej- I stopień, „Szkolenie z zakresu psychomotorycznego wspierania rozwoju dziecka”. Posiada znajomość alternatywnych i wspomagających form komunikacji (w tym Makaton), a także Metody: „Dam radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!”.

Oddział Rzeszów

Michał Marcyniuk- psycholog, terapeuta, trener

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trener dziecięcy kompetencji społecznych, certyfikowany instruktor uważności w edukacji. Na co dzień pracuje jako psycholog i koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w jednym z wrocławskich przedszkoli oraz jako psycholog w Dolnośląskim Oddziale CTM, w którym prowadzi terapie indywidualne i zajęcia grupowe. Ukończył Wydział Psychologii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna, a także studium zawodowe
z terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Swoje kompetencje podnosi poprzez uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach, m.in.: “Terapia dziecka z mutyzmem” etap I, II i III, “Trening Umiejętności Społecznych”, “Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, “Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”, “Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci”, “Autyzm - diagnoza i terapia”. 
W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuje elementy i techniki treningu uważności i integracji sensorycznej oraz elementy metody harcerskiej. Posiada uprawnienia kierowników i wychowawców wypoczynku oraz kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu kolonii dla dzieci i młodzieży. Zwolennik systemowego nurtu w psychologii oraz edukacji opartej na NVC (Porozumienie bez przemocy).

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Beata Rzewnicka - logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży

Beata Rzewnicka

Mgr filologii polskiej o specjalności pedagogicznej i logopedycznej, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży, właściciel Gabinetów Terapeutycznych Beata Rzewnicka, ukończyła m.in. certyfikowane szkolenie uprawniające do wykorzystania narzędzia karty oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, kurs terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, kurs integracji odruchów ustno-twarzowych I stopnia, szkolenia z zakresu MK oraz szkolenie dotyczące integracji sensorycznej  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, szkolenie z zakresu diagnozy ACC stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących, kurs Makatonu, terapii mikofunkcjonalnej, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” I etap. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, jak i afazją. Współpracuje z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, stowarzyszeniami, GOPS, MOPS, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Współtworzy i prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Jest wykładowcą na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, wykładowca na kursach, szkoleniach dla rodziców i nauczyciel. Opiekun stażu logopedycznego dla studentów i absolwentów logopedii.

Oddział Gdańsk