fbpx Oddział Dolnośląski w Świebodzicach - CTM Centrum Terapii

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Renata Apolinarska-Kozar - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, neuroterapeuta

Renata Apolinarska-Kozar

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w doradztwie zawodowym, ośrodku wychowawczym dla młodzieży, gimnazjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach pomagających rodzinom dotkniętym przemocą. Realizowała kilka edycji tzw. szkoły dla rodziców, organizowała i współprowadziła konferencje i warsztaty poświęcone psychologicznym aspektom  funkcjonowania rodziny. W ostatnich latach pracowała  w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią EEG-Biofeedback, psychoedukacją oraz specjalistycznym  wsparciem rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i psychopedagogiki. Jest neuroterapeutą I stopnia. Zrealizowała liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. „Pozytywne Metody Wychowywania Dzieci”, „Szkoła Pomagania Rodzinie”,  „Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin”, „Studium Terapii Rodzin”. Od wielu lat prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży wzbogacając swój warsztat pracy poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, tj. „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – I, II oraz III etap, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży”, „Trening autogenny w psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. Posiadane kwalifikacje związane z pomaganiem nabyła, m. in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej   i Neuroterapii we Wrocławiu. Swoją pasję zawodową rozwijała także poprzez wieloletnie prowadzenie własnej praktyki psychologicznej, gdzie dodatkowo realizuje specjalistyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy autorskie. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału CTM w Świebodzicach. Jest zwolenniczką holistycznego podejścia do dziecka i jego rodziny.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Anna Podyma - psycholog, socjoterapeuta

Psychologię ukończyła studiując na Uniwersytecie Wrocławskim. Psycholog z 19-letnim stażem, posiadająca także uprawnienia socjoterapeuty.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą, także z niepełnosprawnościami, m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, podstawowej szkole integracyjnej. Posiada umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej, wsparcia i terapii dzieci i młodzieży, a także w pracy z rodzicami. Prowadzi specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR prowadząc warsztaty edukacyjno-rozwojowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.  Pracuje także z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobami z wykluczeniem społecznym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu oraz w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego rozwoju gminy Wałbrzych”.   Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy psychologa, m.in. „Diagnoza dziecka z ADHD oraz zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”,   „Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od zabawy do dialogu”. Współpracuje z Dolnośląskim Oddziałem Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Świebodzicach w zakresie realizowania diagnozy i terapii. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-terapeutyczne.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Urszula Jagiełło - logopeda, pedagog

Urszula Jagiełło

Logopedię ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych - jako logopeda i pedagog. Pracowała także w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, gdzie doskonaliła swoje umiejętności logopedyczne w zakresie diagnozy i terapii. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy logopedy, m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, „Diagnoza i terapia afazji. Repetytorium”, „Terapia logopedyczna z dzieckiem z zaburzoną komunikacją”, „Najnowsze metody badawcze i terapeutyczne w pracy logopedy”, „Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania”, „Sporządzanie diagnozy na wejściu i wyjściu”. Aktualnie pracuje jako logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej obejmując specjalistyczną pomocą dzieci, a także wspierając rodziców w realizacji systematycznej kontynuacji pracy z dzieckiem w domu. Będąc zatrudnioną jako pedagog w gimnazjum ma możliwość dodatkowego rozwijania swojego doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności, m.in. zdobyła kwalifikacje do diagnozy i terapii dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w wieku 0-3 lat, 4-7 lat, 7-10 lat. W codziennej pracy ceni sobie dobre relacje z dziećmi oraz ich rodzicami i jest przekonana, że to podstawa skutecznej terapii.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Michał Marcyniuk- psycholog, terapeuta, trener

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trener dziecięcy kompetencji społecznych, certyfikowany instruktor uważności w edukacji. Na co dzień pracuje jako psycholog i koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w jednym z wrocławskich przedszkoli oraz jako psycholog w Dolnośląskim Oddziale CTM, w którym prowadzi terapie indywidualne i zajęcia grupowe. Ukończył Wydział Psychologii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna, a także studium zawodowe
z terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Swoje kompetencje podnosi poprzez uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach, m.in.: “Terapia dziecka z mutyzmem” etap I, II i III, “Trening Umiejętności Społecznych”, “Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, “Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”, “Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci”, “Autyzm - diagnoza i terapia”. 
W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuje elementy i techniki treningu uważności i integracji sensorycznej oraz elementy metody harcerskiej. Posiada uprawnienia kierowników i wychowawców wypoczynku oraz kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu kolonii dla dzieci i młodzieży. Zwolennik systemowego nurtu w psychologii oraz edukacji opartej na NVC (Porozumienie bez przemocy).

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach